Aquestes condicions (“Condicions”) estableixen les condicions de descàrrega i ús de compra de la pel·lícula (d’ara endavant SERVEI) que LYMBUS LIFE SL, amb NIF B65971681 (en endavant, “Lymbus”), posa a disposició dels usuaris, per mitjà de l’adreça  www.summitsofmylife.com

La compra del servei atribueix la condició d’Usuari del Servei (en endavant, “l’Usuari") i implica l’acceptació plena i sense reserves, per part de l’Usuari, de les presents Condicions, en la versió publicada per Lymbus en el moment en què l’Usuari accedeixi al Servei i en cada moment, les quals inclouen la nostra Política de Privacitat, ubicada a continuació a http://www.summitsofmylife.com, i que s’incorpora a aquestes Condicions per referència. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament les Condicions del Servei, en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar-lo.
La utilització del Servei comporta, igualment, l’acceptació per part de l’Usuari de tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions que Lymbus posi en el seu coneixement, i que completen aquestes Condicions sempre i quan no s’hi oposin.

Lymbus requereix a l’Usuari que vulgui contractar el Servei que disposi de connexió de banda ampla, per a un major gaudi del Servei.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, demanem el vostre consentiment perquè Lymbus (Summits of my life) us enviï per correu electrònic comunicacions relatives a les vostres activitats.

LYMBUS LIFE SL, en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99, de 3 de desembre, posa en el vostre coneixement que el fet de complimentar el següent formulari implica el coneixement, per part vostra, que Lymbus disposa d’un fitxer amb dades de caràcter personal anomenat fitxer de comunicació, en el qual s’integraran les vostres dades, amb la finalitat de dur a terme els processos habituals de comunicació.
El destinatari de la informació és la empresa LYMBUS LIFE SL, la qual garantirà la confidencialitat de les vostres dades i no les cedirà a tercers sense el vostre consentiment.
L’Usuari és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliuri, i té la facultat d’exercir-ne els drets d'oposició, accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre.
Per a exercir-los, haureu de dirigir-vos per escrit a LYMBUS LIFE SL, carrer del Pont 42, Torelló, 08570 Barcelona.

OBLIGACIONS DE L’USUARI
Ús correcte del Servei i dels Continguts Digitals
L’Usuari es compromet a descarregar la pel·lícula “A Fine Line” (d’ara endavant “EL CONTINGUT”) i utilitzar-lo de conformitat amb la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, com també a abstenir-se d’utilitzar-lo amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest servei, els equips informàtics d’altres usuaris d’Internet (hardware i software) com també els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en llurs equips informàtics (hacking), o impedir la normal utilització o gaudi dels esmentats Servei, equips informàtics i documents, arxius i continguts per part dels demés Usuaris i d’altres usuaris d’Internet.

L’Usuari es compromet, dins dels límits establerts per les lleis d’obligatori compliment, a
utilitzar el Servei única i exclusivament per a finalitats personals, i a abstenir-se, en conseqüència, d’utilitzar-lo amb qualsevol classe de finalitat comercial. 
no permetre l’ús del Servei a terceres persones.
no copiar els continguts del Servei, els Continguts Digitals o part/s dels mateixos d’una forma no autoritzada per aquestes Condicions.
no transformar, distribuir, comunicar públicament, traduir, descompilar o crear obres derivades del contingut original del Servei, els Continguts Digitals o part/s dels mateixos
no vendre, llogar, realitzar leasing, transferir, distribuir, difondre o assignar drets a tercers sobre els Continguts i el Servei.
no realitzar, respecte dels Continguts o del Servei, qualsevol acció l’objectiu de la qual sigui la modificació o eliminació de qualsevol informació de gestió de drets i mesures de protecció contra actes il·lícits que els protegeixin.
no modificar i/o usar els Continguts o el Software del Servei de manera que en pugui resultar una invasió de la privacitat dels usuaris o l’obtenció d’informació personal sobre els mateixos.
no copiar, modificar, esborrar o danyar qualsevol tipus d’informació continguda en els servidors utilitzats per al control i/o funcionament del Servei.
no fer servir aplicacions per a l’extracció de qualsevol tipus de dades sobre el Servei.
no proporcionar a Lymbus, o a través del servei de Descàrrega, dades o altres informacions que contravinguin la legalitat vigent.
no realitzar cap activitat que pugui contravenir o facilitar directa o indirectament la contravenció de la legalitat vigent.
no publicar serveis de directoris d’enllaços que permetin la comunicació pública no autoritzada d’obres protegides per drets d’autor (servidors eDonkey, trackers BitTorrent).
Lymbus no té obligació de controlar i no controla el contingut i naturalesa dels missatges i arxius transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels Usuaris a través del Servei que no tinguin l’origen en el servidor de Lymbus, i en particular aquells que puguin ser accessibles a través dels espais proporcionats per a la interacció entre Usuaris. Això no obstant, i dins dels límits de l’ordenament jurídic vigent, Lymbus es reserva el dret a revisar, en qualsevol moment i sense previ avís, per pròpia iniciativa o a petició de tercers, els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels Usuaris a través del Servei i a impedir-ne la transmissió, difusió o posada a disposició de tercers, si resulten contraris a l’ordenament jurídic o a allò que disposen aquestes Condicions.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I LLICÈNCIA
Continguts en compra: Subjecte al pagament de les taxes i al compliment d’aquestes Condicions, Lymbus concedeix a l’Usuari una llicència perpètua, no exclusiva, intransferible i no subllicenciable per a (i) descarregar el contingut durant les 4 hores següents a la compra, conservar després de la descàrrega una còpia permanent i conservar-la en un dispositiu personal (ii) veure en privat amb finalitats no comercials el Contingut que l’Usuari hagi adquirit.
Amb excepció dels drets expressament atorgats per aquestes Condicions, tots els demés drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts estan reservats per Lymbus i llurs llicenciants.